پروژه های اجرایی
افعان گستر قرن
نمونه پروژه اجرایی شرکت افغان گستر قرن در اجرای پروژه ساختمانی
نصب سنگ اسلب